Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Kwaliteit

In onze praktijk staat persoonlijke aandacht voorop. Dit betekent dat iedere cliënt die zich aanmeld zo snel mogelijk in gesprek komt met de behandelaar waarmee samen het behandeltraject wordt ingericht. De wachttijd tot aan het eerste kennismakingsgesprek kan hierdoor iets langer zijn maar de intake is ook meteen de start van de behandeling. Wij besteden bovendien veel aandacht aan de intake fase. Een goede start is het halve werk. Wij willen de cliënt zo compleet mogelijk leren kennen voordat wij een behandelplan opstellen of een diagnostiek inrichten.


Hierbij vinden wij het belangrijk om naasten te betrekken. Zowel bij de intake fase als gedurende de rest van de behandeling. Hierbij valt te denken aan de familie maar ook de school, werkomgeving of andere betrokken hulpverleners van de cliënt. Wij hanteren een eclectische manier van behandelen met de nadruk op systemische interventies. Hierbij maken wij geen onderscheid in leeftijd. Iedereen is welkom.


Om de kwaliteit van onze diagnostiek en behandeling te kunnen garanderen stellen wij hoge eisen aan de opleiding en bijscholing van onze behandelaren. Wij zijn er trots op dat onze praktijk een erkenning heeft van zowel de opleiding tot Gezondheidspsycholoog als tot Klinisch Psycholoog. Hiermee waarborgen wij dat de kennis van onze behandelaren voortdurend up to date is. Bovendien biedt dit veel ruimte en inspiratie voor continue innovatie van onze werkprocessen en ons aanbod van diensten.


Niet tevreden

Wij zijn samen verantwoordelijk voor een succesvolle behandeling. Open en eerlijk contact is daarvoor essentieel. Als iets je niet bevalt of je hebt ergens vragen over,  laat het ons weten via onderstaand formulier. Ook positieve berichten zijn bij ons welkom. Dan kunnen we samen zoeken naar de beste oplossing.

Wanneer we het onderling niet kunnen oplossen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen;


Het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg op telefoonnummer: 088-3712570


Wij beschikken over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Deze zijn opvraagbaar binnen onze praktijk of in te zien op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Privacy

PRIVACYSTATEMENT Praktijk Kramer BV

 

Praktijk Kramer BV gevestigd te Doetinchem, Haareweg 85-87,  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50104276, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Kramer BV met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.    Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Kramer BV persoonsgegevens verwerkt:

a.     (potentiële) patiënten;

b.     bezoekers aan de praktijk van Praktijk Kramer BV;

c.     bezoekers van www.praktijkkramer.nl;

d.     deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Kramer BV;

e.     sollicitanten;

f.      alle overige personen die met Praktijk Kramer BV contact opnemen of van wie Praktijk Kramer BV persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 

2.    Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Kramer BV verwerkt persoonsgegevens die:

a.     een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.     met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.     tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Kramer BV zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d.     door de camera worden vastgelegd voor identificatie in beeld van de clientdossier.

e.     Door eventuele video opnames worden vastgelegd bijvoorbeeld tijdens sessies, toepassingen voor e-health.

 

3.    Doeleinden verwerking

Praktijk Kramer BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.     het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.     het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.     het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkkramer.nl; 

d.     het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e.     het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.    Rechtsgrond

Praktijk Kramer BV verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.  toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.  uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.  een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.  een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 

5.        Verwerkers

Praktijk Kramer BV kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Kramer BV persoonsgegevens verwerken. Praktijk Kramer BV sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6.        Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Kramer BV deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling en declaratie (bijvoorbeeld een verwijzing aan de huisarts, declaratie aan de gemeenten of zorgverzekeraars of aanlevering aan DBC-onderhoud van NZa) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Kramer BV deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7.        Doorgifte buiten de EER

Praktijk Kramer BV geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Kramer BV ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.        Bewaren van gegevens

Praktijk Kramer BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Kramer BV hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.     medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.     (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.     gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.   gegevens van sollicitanten; 4 weken na beëindigen van de sollicitatieprocedure. Bij toestemming van de sollicitant maximaal 1 jaar;

e.     bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9.        Wijzigingen privacystatement

Praktijk Kramer BV kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Kramer BV gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.     Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Kramer BV te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Kramer BV door een e-mailbericht te sturen naar contact@praktijkkramer.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Kramer BV persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Kramer BV door een e-mailbericht te sturen naar contact@praktijkkramer.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn